Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum

Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim.

Rv. 3 bygges som ny veg i egen trasé langs hele strekningen. Ny rv. 25 tilknyttes dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum bygges som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert