Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 226 285 211 896 7 300 6 835 6,8 %
Februar 265 879 290 052 9 496 10 359 -8,3 %
Mars 292 644 344 492 9 440 11 113 -15,1 %
1. kvartal 784 808 846 440 8 720 9 405 -7,3 %
           
April 305 888 346 762 10 196 11 559 - 11,8 %
Mai 315 293 340 251 10 171 10 976 -7,3 %
Juni 329 248 354 428 10 975 11 814 -7,1 %
2. kvartal 950 429 1 041 441 10 444 11 444 -8,7 %
           
Juli 319 690 401 691 10 313 12 958 -20,4 %
August 362 697 405 597 11 700 13 084 -10,6 %
September 331 014 358 898 11 034 11 963 -7,8 %
3. kvartal 1 013 403 1 166 186 11 015 12 676 -13,1 %
           
Oktober 285 076 336 434 9 196 10 853 - 15,3 %
November 299 268 265 119 9 976 8 837 12,9 %
Desember 294 587 234 472 9 503 7 564 25,6 %
4. kvartal 878 931 836 025 9 554 9 087 5,1 %
           
Sum året 3 627 571 3 890 092 9 939 10 658 - 6,7 %

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS i 2021. Innkrevingen begynte 3. august 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 211 896   6 835   - %
Februar 290 052   10 359   - %
Mars 344 492   11 113   - %
1. kvartal 846 440   9 405   - %
           
April 346 762   11 559   - %
Mai 340 251   10 976   - %
Juni 354 428   11 814   - %
2. kvartal 1 041 441   11 444   - %
1. halvår 1 887 881   10 430   - %
           
Juli 401 691   12 958   - %
August 405 597 331 384 13 084 11 427 - %
September 358 898 315 454 11 963 10 515 13,7 %
3. kvartal 1 166 186 646 838 12 676 10 963 - %
Sum akk. 3 054 067 646 838 11 187 10 963 - %
           
Oktober 336 433 295 669 10 853 9 538 13,8 %
November 265 119 225 839 8 837 7 528 17,3 %
Desember 234 472 241 045 7 564 7 776 - 2,7 %
4. kvartal 836 025 762 641 9 087 8 290 9,6 %
           
Sum året 3 890 092 1 409 563 10 658 9 335 - %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS i 2020. Innkrevingen begynte 3. august 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar         - %
Februar         - %
Mars         - %
1. kvartal         - %
           
April         - %
Mai         - %
Juni         - %
2. kvartal         - %
1. halvår         - %
           
Juli         - %
August 331 384   11 427   - %
September 315 454   10 515   - %
3. kvartal 646 838   10 963   - %
Sum akk. 646 838   10 963   - %
           
Oktober 295 669   9 538   - %
November 225 839   7 528   - %
Desember 241 045   7 776   - %
4. kvartal 762 641   8 290   - %
          - %
Sum året 1 409 563   9 335   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv3 og Rv25 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 3 og rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert